Brexit – Ce prevede Articolul 50?

Articol 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană – întrebări și răspunsuri

Bruxelles, 29 martie 2017, Fișă informativă a Comisiei Europene

Ce este articolul 50?

Articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede procedura prin care un stat membru se poate retrage din Uniunea Europeană, în cazul în care dorește să facă acest lucru. Această procedură a fost introdusă pentru prima dată prin Tratatul de la Lisabona, în 2007.

Cum declanșează un stat membru aplicarea articolului 50?

Statul membru trebuie să notifice Consiliului European intenția sa de a părăsi Uniunea. Nu sunt prevăzute cerințe specifice cu privire la forma acestei notificări.

Ce se întâmplă după ce a fost declanșată aplicarea articolului 50?

Acordul de retragere trebuie să fie negociat în conformitate cu articolul 218 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Etapa 1

Președintele Consiliului European, Donald Tusk, va convoca o reuniune extraordinară a Consiliului European. Acest lucru se va întâmpla pe 29 aprilie.

Consiliul European va adopta prin consens un set de orientări privind retragerea ordonată a Regatului Unit din Uniunea Europeană. Aceste orientări vor cuprinde principiile generale pe care UE le va apăra pe parcursul negocierilor, pe baza interesului comun al Uniunii Europene și al statelor sale membre.

Etapa 2

După adoptarea orientărilor, Comisia va prezenta foarte rapid Consiliului o recomandare de deschidere a negocierilor. Această recomandare va fi aprobată de colegiul comisarilor la patru zile după reuniunea Consiliului European.

Etapa 3

Consiliul va trebui apoi să autorizeze începerea negocierilor prin adoptarea unui set de directive de negociere. Acestea trebuie să fie adoptate printr-o majoritate calificată puternică (72 % din cele 27 de state membre, adică 20 de state membre reprezentând 65 % din populația UE27).

După adoptarea acestor directive, negociatorul Uniunii Europene, desemnat de Consiliu, va fi mandatat să înceapă negocierile cu statul membru care se retrage.

Cum se încheie acordul de retragere?

Negocierile privind retragerea ordonată trebuie să fie finalizate în termen de doi ani de la data la care este declanșată aplicarea articolului 50. În cazul în care nu se ajunge la un acord în acest termen, tratatele încetează să se aplice statului membru care se retrage.

La sfârșitul perioadei de negociere, negociatorul Uniunii va prezenta Consiliului și Parlamentului European o propunere de acord, ținând seama de cadrul viitoarelor relații ale Regatului Unit cu UE.

Parlamentul European trebuie să aprobe propunerea, prin vot cu majoritate simplă, la care participă și deputații din partea Regatului Unit în Parlamentul European.

Consiliul va încheia acordul prin vot cu majoritate calificată puternică.

Regatul Unit trebuie, de asemenea, să ratifice acordul în conformitate cu normele sale constituționale.

Cât timp rămâne deci pentru negocierile propriu-zise?

Negocierile propriu-zise vor dura aproximativ 18 luni (de la începutul lui iunie 2017 până în octombrie/noiembrie 2018).

Cine va negocia în numele Uniunii Europene?

Șefii de stat sau de guvern ai UE27 au invitat Consiliul să desemneze Comisia Europeană drept negociator din partea Uniunii. Aceștia au salutat numirea, de către Comisie, a lui Michel Barnier ca negociator-șef.

Comisia Europeană, în calitate de negociator din partea Uniunii, și Michel Barnier, în calitate de negociator-șef numit de Comisie, vor raporta sistematic către Consiliul European, precum și către Consiliu și grupurile de pregătire ale acestuia.

Michel Barnier va informa Parlamentul European în amănunt și cu regularitate, pe tot parcursul negocierilor.

Este evident că statele membre vor fi implicate îndeaproape în pregătirea negocierilor, oferind orientări negociatorului Uniunii și evaluând progresele înregistrate. În acest scop, va fi creat în cadrul Consiliului un grup de lucru dedicat, având un președinte permanent, pentru a se asigura faptul că negocierile se desfășoară în conformitate cu orientările Consiliului European și cu directivele de negociere ale Consiliului.

Consiliul European se va ocupa în permanență de această chestiune și își va actualiza orientările în timpul negocierilor, în funcție de necesități.

Și latura practică a negocierilor? În ce limbă se vor desfășura acestea? Cât de des se vor întâlni cele două părți?

Aspectele practice, cum ar fi regimul lingvistic și structura negocierilor, vor fi convenite de comun acord de către negociatorii din partea UE și din partea Regatului Unit.

Unde vor avea loc negocierile?

Negocierile vor avea loc la Bruxelles.

Din ce moment Regatul Unit nu va mai fi membru al Uniunii Europene?

Tratatele UE încetează să se aplice Regatului Unit de la data intrării în vigoare a acordului sau, în absența unui astfel de acord, după doi ani de la notificarea retragerii. Consiliul poate decide, în unanimitate, să prelungească această perioadă.

Până la retragere, statul membru rămâne membru al Uniunii Europene, cu toate drepturile și obligațiile care decurg din statutul de membru. Rămâne valabil, printre altele, principiul cooperării loiale, care prevede că Uniunea Europeană și toate statele sale membre își acordă sprijin reciproc la aplicarea tratatelor.

Ce se întâmplă în cazul în care nu se ajunge la un acord?

Tratatele UE încetează pur și simplu să se aplice Regatului Unit la doi ani după notificare.

Poate un stat membru să depună o nouă cerere de aderare la UE după ce părăsește Uniunea?

Orice țară care s-a retras din UE poate depune o nouă cerere de aderare. Țara respectivă ar avea în acest caz obligația de a trece prin procedura de aderare.

Odată declanșată aplicarea articolului 50, poate aceasta fi revocată?

Este la latitudinea Regatului Unit să declanșeze aplicarea articolului 50. Însă odată declanșată, procedura nu mai poate fi retrasă în mod unilateral. Notificarea este un punct de la care nu mai există cale de întoarcere. Articolul 50 nu prevede retragerea unilaterală a notificării.

Ce prevede articolul 50?

Articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE)

(1) Orice stat membru poate hotărî, în conformitate cu normele sale constituționale, să se retragă din Uniune.

(2) Statul membru care hotărăște să se retragă notifică intenția sa Consiliului European. În baza orientărilor Consiliului European, Uniunea negociază și încheie cu acest stat un acord care stabilește condițiile de retragere, ținând seama de cadrul viitoarelor sale relații cu Uniunea. Acest acord se negociază în conformitate cu articolul 218 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Acesta se încheie în numele Uniunii de către Consiliu, care hotărăște cu majoritate calificată, după aprobarea Parlamentului European.

(3) Tratatele încetează să se aplice statului în cauză de la data intrării în vigoare a acordului de retragere sau, în absența unui astfel de acord, după doi ani de la notificarea prevăzută la alineatul (2), cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu statul membru în cauză, hotărăște în unanimitate să proroge acest termen.

(4) În înțelesul alineatelor (2) și (3), membrul care reprezintă în cadrul Consiliului European și al Consiliului statul membru care se retrage nu participă nici la dezbaterile și nici la adoptarea deciziilor Consiliului European și ale Consiliului care privesc statul în cauză. Majoritatea calificată se definește în conformitate cu articolul 238 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(5) În cazul în care statul care s-a retras din Uniune depune o nouă cerere de aderare, această cerere se supune procedurii prevăzute la articolul 49.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol