S-au înregistrat progrese în politica de mediu a UE, deşi implementarea acesteia rămâne deficitară

În ultimul deceniu, graţie celui de-al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu (PAM), legislaţia din domeniu a putut aborda aproape toate domeniile protecţiei mediului. Acest lucru reiese clar din evaluarea finală a celui de-al şaselea PAM (2002 – 2012), adoptată recent.

În ultimii zece ani, realizările majore din domeniul mediului au fost extinderea reţelei Natura 2000 pentru a acoperi aproape 18% din suprafaţa terestră a UE, introducerea unei politici ample în domeniul substanţelor chimice şi întreprinderea unor acţiuni strategice în materie de schimbări climatice. Cu toate acestea, rămân încă multe de făcut în ceea ce priveşte implementarea obiectivelor şi normelor stabilite de comun acord la nivelul UE, precum şi în ceea ce priveşte îmbunătăţirea protecţiei biodiversităţii şi a calităţii solului şi apei. Disocierea utilizării resurselor de creşterea economică nu a condus la o scădere a consumului total de resurse.

Evaluarea finală a celui de-al şaselea program de acţiune pentru mediu arată că marea majoritate a acţiunilor prevăzute în program au fost sau sunt pe cale de a fi finalizate. Cele şapte strategii tematice identificate în cel de-al şaselea PAM – aerul, pesticidele, prevenirea şi reciclarea deşeurilor, resursele naturale, solul, mediul marin şi mediul urban – au fost dezvoltate în vederea consolidării politicii. Unele strategii au generat politici noi, în timp ce alte s-au axat mai mult pe revizuirea măsurilor existente, în scopul îmbunătăţirii coerenţei şi al remedierii anumitor lacune.

Succesul programului a constat în faptul că a creat un cadru global pentru politica de mediu. Programul a servit statelor membre şi autorităţilor locale drept punct de referinţă pentru apărarea politicii de mediu împotriva unor exigenţe strategice divergente, pentru asigurarea unei finanţări corespunzătoare şi pentru a conferi previzibilitate întreprinderilor. De asemenea, programul a contribuit la cristalizarea voinţei politice necesare pentru adoptarea unor obiective şi calendare eficace şi al implementării lor ulterioare.

Nu s-a putut demonstra că cel de-al şaselea PAM a jucat un rol esenţial în adoptarea legislaţiei de mediu în cursul ultimilor zece ani. Aceasta se explică, în parte, prin modul în care a fost conceput programul; acesta conţinea un număr excesiv de acţiuni cu domenii de aplicare şi efecte diferite. Părţile interesate au considerat totuşi că aprobarea programului de către Consiliu şi Parlamentul European în 2002 prin procedura de codecizie i-a conferit acestuia o mai mare legitimitate şi a contribuit la crearea unui sentiment mai larg al responsabilităţii pentru propunerile de politică ulterioare. Implementarea şi aplicarea inadecvate de către statele membre a legislaţiei UE în domeniul mediului au constituit un alt factor limitativ, după cum reiese clar din evaluare.

Etapele următoare

Cu toate că cel de-al şaselea PAM se află în ultimul său an, Comisia continuă să aplice o politică de mediu ambiţioasă, care face în prezent parte integrantă din Strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii. În acest context, Comisia va prezenta în curând o Foaie de parcurs privind utilizarea eficientă a resurselor, care propune o cale de urmat pentru ca Europa să devină eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor până în 2050.

Evaluarea prezentată astăzi pune bazele aprofundării dialogului între Comisie, Consiliu, Parlament, societatea civilă şi întreprinderi, cu scopul de a se ajunge la un consens în privinţa orientărilor strategice ale politicii de mediu, de a garanta asumarea acestora la scară largă şi de a asigura mobilizarea în vederea acţiunii. În acest context, Comisia va analiza modul optim în care un nou program de acţiune pentru mediu ar putea aduce valoare adăugată politicii de mediu în condiţiile unei evoluţii rapide.

Context

Cel de-al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu a fost adoptat la 22 iulie 2002 printr-o decizie a Parlamentului European şi a Consiliului şi stabileşte cadrul strategic pentru elaborarea politicilor de mediu în Uniunea Europeană în perioada 2002 – 2012. Programele de acţiune pentru mediu au orientat dezvoltarea politicii de mediu a UE începând cu anii ’70; prin urmare, cel de-al şaselea PAM ar trebui văzut ca parte integrantă a unui proces mai larg, care a durat aproape 40 de ani. Cel de al şaselea PAM a fost primul program de acţiune pentru mediu adoptat de Consiliu şi de Parlamentul European prin procedura de codecizie.

Pentru informaţii complete privind conţinutul comunicării şi procesul de evaluare finală, a se vedea: http://ec.europa.eu/environment/newprg/final.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol