Propuneri de corectare a dezechilibrului de gen din consiliile de conducere ale întreprinderilor din Europa

Anexa 2 – Modificări în ceea ce privește prezența femeilor în organele de conducere ale întreprinderilor, pe țări, în perioada octombrie 2012-aprilie 2013

În cele șase luni acoperite de raportul care analizează prezența femeilor și a bărbaților în posturi de conducere (octombrie 2012-aprilie 2013), s-a constatat o creștere a prezenței femeilor în organele de conducere ale întreprinderilor din 20 de state membre. Cele mai mari creșteri au avut loc în Slovacia, Ungaria și Bulgaria. Prezența femeilor în organele de conducere ale întreprinderilor a scăzut în România, Lituania, Polonia, Malta, Grecia, Portugalia și Regatul Unit Anexa 2).

Comisia pentru afaceri juridice (JURI) și Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (FEMM) din cadrul Parlamentului European au votat în favoarea sprijinirii propunerii de corectare a dezechilibrului de gen din consiliile de conducere ale întreprinderilor din Europa, propunere înaintată de Comisia Europeană. Prin acest vot, Parlamentul European (care decide pe picior de egalitate cu Consiliul UE asupra acestei propuneri) netezește calea pentru avansarea proiectului de act în procesul legislativ al UE.

Cea mai recentă valoare de 16,6 % constatată la nivelul UE reprezintă o creștere de 0,9 puncte procentuale în cele șase luni care s-au scurs din octombrie 2012 sau o rată echivalentă anuală de 1,7 puncte procentuale, o scădere de la rata de 2,2 puncte procentuale între 2011 și 2012.

Principalele elemente ale proiectului de directivă sunt expuse în cele ce urmează.

 • În cazul în care femeile dintr-o societate cotată la bursă în Europa nu ocupă 40% din funcțiile neexecutive în organele de conducere, societatea comercială respectivă va fi obligată, în temeiul noului act legislativ, să introducă o nouă procedură de selecție a membrilor organelor de conducere prin care să se acorde prioritate candidaților calificați de sex feminin.
 • Actul legislativ pune clar accentul pe calificări. Femeile nu vor obține posturi în consiliile de conducere numai pentru că sunt femei. În același timp, niciunei femei nu i se va refuza un astfel de post din același motiv.
 • Directiva în cauză se aplică numai consiliilor de supraveghere sau administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă, având în vedere importanța economică a acestora și marea lor vizibilitate. Întreprinderile mici și mijlocii sunt excluse din domeniul de aplicare al actului legislativ.
 • Fiecare stat membru al UE va trebui să instituie sancțiuni corespunzătoare și disuasive pentru societățile care încalcă directiva.
 • Directiva este o măsură temporară, urmând să expire automat în 2028.
 • De asemenea, directiva cuprinde, ca măsură complementară, o „cotă flexibilă”: obligația ca societățile cotate la o bursă să își fixeze obiective proprii de autoreglementare în ceea ce privește reprezentarea ambelor sexe în rândul administratorilor executivi, care să fie atinse până în 2020 (sau 2018, în cazul întreprinderilor publice). Societățile vor trebui să prezinte rapoarte anuale cu privire la progresele înregistrate.

Etapele următoarePentru a deveni act cu putere de lege, propunerea Comisiei trebuie adoptată de Parlamentul European și de statele membre ale UE în cadrul Consiliului (care votează cu majoritate calificată). Votul decisiv de astăzi vine în urma unor avize pozitive emise asupra inițiativei de către trei comisii din cadrul Parlamentului: Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL), Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) și Comisia pentru afaceri economice și monetare (ECON) (MEMO/13/672). Comisiile JURI și FEMM, care se ocupă împreună de trecerea propunerii prin Parlament, au adoptat acum un raport. Acesta va fi supus votului Parlamentului European în cadrul sesiunii plenare prevăzute pentru luna noiembrie.

Consiliul UE, care decide asupra propunerii pe picior de egalitate cu Parlamentul European, a făcut bilanțul progreselor obținute în timpul președinției irlandeze cu ocazia reuniunii miniștrilor pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (Consiliul Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori) de la 20 iunie 2013 (MEMO/13/584). Discuțiile continuă acum în cadrul președinției lituaniene.

În cele ce urmează sunt expuse principalele elemente ale raportului votat de comisiile JURI și FEMM.

 • Se confirmă abordarea Comisiei potrivit căreia accentul trebuie să fie pus pe o procedură de selecție transparentă și echitabilă (așa-numita cotă de procedură), și nu pe introducerea unei cote cantitative fixe.
 • Întreprinderile mici și mijlocii sunt în continuare excluse din domeniul de aplicare al directivei, dar statele membre sunt invitate să sprijine și să stimuleze aceste întreprinderi în eforturile de stabilire a unui echilibru de gen la toate nivelurile de administrare și în organele de conducere.
 • Statele membre nu vor putea să excludă din domeniul de aplicare al directivei întreprinderile în care membrii sexului subreprezentat constituie sub 10 % din forța de muncă.
 • Se consolidează prevederile referitoare la sancțiuni prin adăugarea mai multor sancțiuni care trebuie să fie prevăzute, și nu indicative, după cum a propus Comisia. Sancțiunile pentru nerespectarea prevederilor referitoare la procedurile de selecție a membrilor organelor de conducere trebuie să cuprindă excluderea din procedurile de achiziții publice și excluderea parțială de la finanțare din fonduri structurale europene.

Anexă 1 – Reprezentarea femeilor și a bărbaților în organele de conducere ale unor mari societăți cotate la bursă, aprilie 2013

Pagini Utile

 1. Nu există încă păreri pentru acest articol