Normele UE menite să combată discriminarea sunt acum în vigoare în toate cele 28 de state membre

Normele Uniunii Europene menite să combată discriminarea pe motive de origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală au fost transpuse de toate statele membre în legislația lor națională.

Directiva privind egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și Directiva privind egalitatea de tratament între rase, ambele adoptate în 2000, au fost elaborate pentru a combate discriminarea.

GHID privind discriminarea: present_a_discrimination_claim_handbook_en

Este o veste bună că aceste directive ale UE fac parte acum din dreptul intern al tuturor celor 28 de țări din UE.

Un raport recent al CE analizează situația la 13 ani de la adoptarea de către UE, în 2000, a directivelor de referință în materie de antidiscriminare. raportul constată că încă mai există obstacole în calea aplicării corespunzătoare a normelor la fața locului.

Este posibil ca cetățenii să nu fie întotdeauna conștienți de drepturile lor, de exemplu, de faptul că normele UE le oferă protecție împotriva discriminării atât în momentul în care candidează la obținerea unui loc de muncă, cât și la locul de muncă propriu-zis. De asemenea, lipsa datelor privind egalitatea – de colectarea cărora sunt responsabile statele membre – îngreunează cuantificarea și monitorizarea cazurilor de discriminare. Probabil că doar o mică parte dintre incidentele care presupun discriminare sunt efectiv raportate, mai ales din cauza insuficientei sensibilizări.

Pentru a se asigura că drepturile UE la egalitate de tratament sunt aplicate în mod corespunzător la fața locului, Comisia recomandă statelor membre:

  • Să continue să sensibilizeze opinia publică în legătură cu drepturile antidiscriminare și să își concentreze eforturile asupra categoriilor celor mai expuse, cu implicarea angajatorilor și a sindicatelor. Comisia pune la dispoziție fonduri pentru sprijinirea acestor activități și a publicat un ghid practic pentru victimele discriminării (a se vedea anexa 1 la raportul de astăzi).
  • Să faciliteze raportarea cazurilor de discriminare pentru victime, prin îmbunătățirea accesului la mecanismele de soluționare a plângerilor. Organismele naționale pentru egalitate au de îndeplinit un rol crucial, iar Comisia va continua să sprijine stabilirea de contacte între organismele pentru egalitate și să se asigure că acestea își pot îndeplini efectiv sarcinile, conform dreptului UE.
  • Să asigure accesul la justiție pentru cei afectați de discriminare. Ghidul pentru victime elaborat de Comisie cuprinde îndrumări specifice despre cum trebuie prezentată și susținută o plângere în materie de discriminare. În același timp, Comisia finanțează cursuri de pregătire pentru practicienii în domeniul dreptului și pentru ONG-urile care reprezintă victimele discriminării cu privire la modul de aplicare a dreptului UE în materie de egalitate.
  • Să abordeze problemele de discriminare specifice cu care se confruntă romii, în cadrul strategiilor lor naționale pentru integrarea romilor, inclusiv prin punerea în aplicare a orientărilor Comisiei, astfel cum sunt incluse în recomandarea recent adoptată de Consiliu cu privire la integrarea romilor (IP/13/1226).

Mai multe informații:

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol