Comisia Europeană a publicat recomandările specifice de țară 2015

Pe 13 mai, Comisia Europeană a adoptat recomandările de politică economică specifice fiecărei țări pentru 2015 și 2016, prin care a lansat un apel în vederea luării de măsuri la nivel național pentru crearea de locuri de muncă și stimularea creșterii. Aceste recomandări reflectă agenda economică și socială a Comisiei.
De la preluarea mandatului de către Comisia președintelui Juncker în noiembrie 2014 și după publicarea Analizei anuale a creșterii pentru 2015, această agendă s-a concentrat pe trei piloni care se consolidează reciproc: stimularea investițiilor, punerea în aplicare a reformelor structurale și continuarea responsabilității bugetare.
Punerea în aplicare cu succes a recomandărilor specifice fiecărei țări pentru 2015 va reprezenta un element esențial pentru a se asigura că revenirea Europei la locuri de muncă și la creștere economică se va realiza într-un mod sustenabil și va depinde mai puțin de factorii ciclici externi care sprijină în prezent redresarea.
Patru dintre recomandările specifice prezentate de Comisia Europeană se referă la  România:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_romania_ro.pdf
Consolidarea și raționalizarea semestrului european Comisia Europeană a introdus o serie de modificări în procesul semestrului european, care reprezintă calendarul UE pentru coordonarea politicii economice, în vederea sporirii gradului de asumare politică și de răspundere pentru elaborarea deciziilor la nivel european și național.
Printre aceste modificări se numără:
– concentrarea în mai mare măsură pe prioritățile identificate în Analiza anuală a creșterii, cu mai puține recomandări care vizează numai un număr redus de domenii de acțiune prioritare esențiale;
– publicarea mai devreme a analizelor pentru fiecare țară și pentru zona euro, astfel încât să poată fi purtate discuții aprofundate cu statele membre și cu partenerii sociali în ceea ce privește aspectelecheie;
– contacte politice mai intense la nivel politic și tehnic pentru a se discuta pe marginea recomandărilor trecute și viitoare;
– un calendar adaptat care să acorde tuturor actorilor mai mult timp pentru a discuta și a conveni asupra priorităților dintr-o perspectivă europeană, precum și pentru a compara performanța și prioritățile naționale din această perspectivă.
Recomandările specifice fiecărei țări pentru 2015
Comisia formulează recomandări pentru 26 de țări și pentru zona euro în ansamblul său.[1] Aceste recomandări reflectă următoarele priorități:
stimularea investițiilor pentru a sprijini creșterea viitoare. În acest scop este necesar să se elimine barierele din calea finanțării și a lansării de proiecte de investiții și să se pună rapid în aplicare Planul de investiții pentru Europa realizat de Comisie, în valoare de 315 miliarde EUR;
– realizarea unor reforme structurale ambițioase pe piețele produselor, serviciilor și forței de muncă menite să ducă la creșterea productivității, a competitivității și a investițiilor. Prin stimularea creării de locuri de muncă și a creșterii economice, aceste reforme vor contribui la asigurarea prosperității și la îmbunătățirea echității sociale. Reformele din sectorul financiar vor facilita accesul la finanțare pentru investiții și vor atenua impactul negativ de reducere a efectului de levier în sectorul bancar, precum și în sectorul privat și public;
– continuarea politicilor bugetare responsabile care asigură echilibrul între stabilizarea pe termen scurt și sustenabilitatea pe termen lung. Statele membre cu deficite mari sau cu niveluri ridicate ale datoriei trebuie să facă eforturi suplimentare pentru a-și corecta bilanțurile, în timp ce statele membre care dispun de o marjă de manevră bugetară ar trebui să ia măsuri pentru a sprijini investițiile productive. Modificările aduse în ceea ce privește elementele componente ale finanțelor publice ar trebui să le permită acestora să susțină într-o mai mare măsură creșterea;
– îmbunătățirea politicii de ocupare a forței de muncă și a protecției sociale pentru a le oferi cetățenilor mai multe mijloace, sprijin și protecție pe tot parcursul vieții și pentru a asigura o mai mare coeziune socială, care reprezintă o componentă esențială a creșterii economice durabile.
– Recomandările se bazează pe analize detaliate ale situației cu care se confruntă fiecare țară. Orientările adaptate sunt rezultatul unui dialog deschis care a fost purtat cu statele membre de-a lungul anului. Acestea se bazează mai ales pe analiza efectuată de Comisie în rapoartele de țară, precum și pe programele naționale de reformă și pe programele de convergență și de stabilitate prezentate de statele membre în luna aprilie. Acestea țin seama, de asemenea, de cele mai recente date prezentate în cadrul previziunilor de primăvară ale Comisiei.
În cadrul pachetului din 13 mai, Comisia a adoptat și câteva decizii privind finanțele publice ale statelor membre în temeiul Pactului de stabilitate și de creștere. Împreună, aceste recomandări reprezintă un set de orientări și de priorități ambițioase pentru economia UE.

Situația statelor membre în ceea ce privește procedura privind dezechilibrele

Următoarele etape

Miniștrii din UE vor discuta recomandările specifice fiecărei țări în luna iunie, urmând ca șefii de stat sau de guvern să le aprobe în 25-26 iunie. Acestea vor fi adoptate oficial în luna iulie. După aceea, statele membre au responsabilitatea de a pune în aplicare recomandările, incluzându-le în politicile naționale și în planurile lor bugetare pentru 2015-2016.

Informații suplimentare, în Comunicatul de presă: IP-15-4975_RO

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol