Libera circulație: intervenția fermă a Comisiei a contribuit la soluționarea a 90% din dosarele deschise în domeniul liberei circulații

Comisia Europeană este puternic angajată în aplicarea eficace a normelor UE în materie de liberă circulație în toate statele membre. Prin urmare, au fost luate măsuri pentru a se asigura că toate cele 27 de state membre respectă pe deplin drepturile la liberă circulație ale cetățenilor UE.

Acesta este motivul pentru care Comisia adoptă o poziție fermă în ceea ce privește soluționarea problemelor legate de transpunerea în legislaţia naţională, de către statele membre, a Directivei UE din 2004 privind libera circulație a persoanelor, astfel încât cetățenii europeni să beneficieze pe deplin de drepturile lor. Unele evenimentele care au avut loc anul trecut au scos la lumină probleme importante legate de respectarea garanțiilor procedurale și de fond prevăzute de Directiva UE privind libera circulație a persoanelor.

La un an de la adoptarea acestor măsuri, datorită presiunii politice constante, Comisia a obținut rezultate concrete: 16 state membre fie au oferit un răspuns la toate preocupările exprimate de Comisie, fie au elaborat modificări legislative pentru a garanta respectarea deplină a dispozițiilor directivei. Pentru restul statelor membre, Comisia a inițiat sau are în vedere inițierea procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în temeiul tratatelor UE.

Libera circulație a persoanelor între statele membre UE reprezintă unul dintre cele mai tangibile succese din ultimii 60 de ani de integrare europeană, aducând beneficii importante cetățenilor UE, statelor membre și economiei europene în ansamblul său. Europenii profită în fiecare zi de dreptul lor la libera circulație: întreprind, ca turiști, aproximativ 1,25 miliarde de călătorii în scop turistic pe teritoriul UE în fiecare an. Un sondaj recent a arătat că, pentru 48% dintre cetățenii europeni, dreptul la liberă circulație și ședere în Uniunea Europeană este cel mai important drept pe care îl au (a se vedea comunicatul de presă nr. 14/2011).

Din vara anului 2010, au fost identificate de către Comisie, și discutate în cadrul reuniunilor bilaterale cu statele membre, 786 de probleme. Comisia a precizat că, în cazul în care acestea nu sunt soluționate, va fi inevitabilă demararea procedurilor de constatare a încălcării legislaţiei UE. Prin urmare, 711 probleme (aproximativ 90%) au fost soluționate prin dialog și/sau prin prezentarea de proiecte de modificări legislative de către statele membre. Numai 75 de probleme rămân nesoluționate și fac, la ora actuală, obiectul procedurii de constatare a încălcării legislaţiei UE. În cazul Franței, guvernul a adoptat la 16 iunie modificările legislative impuse de către Comisie pentru a asigura conformitatea cu Directiva privind libera circulație a persoanelor, inclusiv garanțiile care protejează cetățenii UE împotriva expulzărilor arbitrare sau a tratamentului discriminatoriu. Comisia continuă să colaboreze cu restul țărilor, pentru a soluționa problemele cărora nu li s-a găsit încă o rezolvare, cum ar fi intrarea și șederea membrilor de familie, permisele de ședere pentru resortisanții țărilor terțe, precum și garanțiile împotriva expulzărilor.

În perioade dificile din punct de vedere economic, unele state membre pot fi tentate să ia măsuri discriminatorii care îi afectează pe cetățenii UE sau pe membrii familiilor acestora. Directiva UE privind libera circulație a persoanelor oferă însă suficiente garanții pentru a se asigura că exercitarea de către cetățeni a dreptului lor la liberă circulație nu reprezintă o povară disproporționată pentru bugetul unui stat membru. Astfel, acțiunile naționale unilaterale în acest domeniu nu își au locul.

Comisia este hotărâtă să înlăture ultimele obstacole cu care se confruntă cetățenii UE în exercitarea drepturilor lor, astfel cum se prevede în primul Raport UE privind cetățenia publicat în octombrie 2010. Întreprinderile și cetățenii au obținut avantaje importante pe măsură ce UE a înlăturat rând pe rând obstacolele interne din calea liberei circulații a mărfurilor, serviciilor și persoanelor. În perioada 2004-2007, creșterea mobilității forței de muncă sub influența noilor țări care au aderat la UE a determinat o creștere a Produsului Intern Brut al UE cu aproximativ 40 de miliarde de euro. UE trebuie să construiască mai departe având la bază aceste realizări, astfel încât toată lumea – de la turiști și studenți la lucrători și proprietari de întreprinderi mici – să poată beneficia cu adevărat de un spațiu european de libertate, securitate și justiție.

Situația transpunerii în legislaţia naţională a Directivei UE privind libera circulație

Până la sfârșitul anului 2010, Portugalia și Finlanda au răspuns preocupărilor Comisiei fie în cadrul unui dialog bilateral, furnizând un număr suficient de clarificări cu privire la problemele semnalate, fie prin intermediul adoptării de legi care asigură conformitatea cu dispozițiile directivei. 14 state membre (Bulgaria, Danemarca, Estonia, Franța, Grecia, Ungaria, Italia, Irlanda, Letonia, Luxemburg, Olanda, România, Slovacia și Slovenia) au prezentat între timp proiecte de modificări legislative, inclusiv calendare precise pentru adoptarea și intrarea în vigoare rapidă a acestora, pentru a asigura respectarea deplină a Directivei privind libera circulație. Comisia examinează în prezent aceste documente, dar și detaliile măsurilor pe care Danemarca și Olanda le-au prevăzut sau le-au adoptat recent pentru a asigura conformitatea deplină cu legislația UE. În ceea ce privește problemele rămase nerezolvate cu celelalte state membre, în perioada martie – iunie 2011, au fost demarate proceduri de constatare a încălcării legislaţiei UE împotriva Austriei, Ciprului, Republicii Cehe, Germaniei, Maltei, Lituaniei, Spaniei, Suediei, Poloniei și Marii Britanii. Situația liberei circulații în Belgia este, în prezent, analizată de către Comisie.

Principalele problemele legate de transpunerea și punerea în aplicare incompletă sau incorectă se referă la trei aspecte principale:

* intrarea și șederea membrilor de familie, inclusiv a partenerilor;

* eliberarea vizelor și a permiselor de ședere pentru membrii de familie ai resortisanților țărilor terțe; și

* garanțiile împotriva expulzărilor.

Etapele următoare

Comisia va urmări îndeaproape modul în care statele membre care au anunțat că vor adopta proiecte legislative își onorează angajamentele. În cursul anului 2012, Comisia va evalua transpunerea și punerea în aplicare a dispozițiilor directivei în toate statele membre, obținând astfel informații pentru redactarea, în 2013, a unui raport cu privire la punerea în aplicare a Directivei privind libera circulație, care va fi transmis Parlamentului European și Consiliului.

Situația actuală a integrării romilor

La data de 5 aprilie 2011, Comisia a propus un cadru UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor (IP/11/400, MEMO/11/216). Acest cadru va contribui la orientarea politicilor naționale privind romii și la mobilizarea fondurilor disponibile la nivelul UE pentru sprijinirea eforturilor de integrare. Cadrul se axează pe patru domenii prioritare: accesul la educație, locuri de muncă, sănătate și locuințe. Statele membre ar trebui să stabilească obiective naționale specifice de integrare a romilor, care să reflecte dimensiunea populației lor rome și situația actuală a politicilor lor de integrare. Pentru a susține eforturile naționale, sunt disponibile fonduri UE și un cadru juridic solid de combatere a discriminării. Cu ocazia adoptării cadrului UE, vicepreședintele Reding a declarat: „Din punctul meu de vedere, cel mai important lucru este ca statele membre să contribuie la garantarea faptului că toți copiii romi termină cel puțin școala primară.

În ultimul an, Comisia a continuat să lucreze în strânsă colaborare cu statele membre pentru a facilita folosirea fondurilor structurale, în special a Fondului Social European (FSE), pentru sprijinirea incluziunii romilor. În Ungaria, Bulgaria, Slovacia și România au fost organizate seminarii bilaterale care au permis schimbul de expertiză şi bune practici în ceea ce privește proiecte FSE de succes.

La data de 24 iunie 2011, Consiliul European a adoptat cadrul UE propuse de Comisia Europeană pentru strategiile naționale de integrare a romilor (IP/11/789). Toate cele 27 de guverne naționale trebuie să prezinte Comisiei, până la sfârșitul anului 2011, strategiile lor naționale de integrare a romilor. Comisia, cu sprijinul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, va evalua aceste planuri și va prezenta un raport în acest sens în primăvara anului viitor.

În vara acestui an, proiectul „Colorful but colorblind” – cofinanțat de Uniunea Europeană și menit să combată prin creaţii cinematografice stereotipurile referitoare la romi – a primit un prestigios premiu din partea Societății Jurnaliștilor Profesioniști din SUA (a se vedea IP/11/978).

Mai multe informații:
http://ec.europa.eu/romania/news/250811_solutionare_cazuri_deschise_libera_circulatie_ro.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol